Výber z našich prác – referencie

Hydrogeológia

Hydrogeologické posudky možnosti zasakovania zrážkových vôd, lokality na celom Slovensku

Hydrogeologické posudky vypúšťania odpadových vôd z tepelného čerpadla, lokality na celom Slovensku

Hydrogeologické posudky vypúšťania odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd, lokality na celom Slovensku

Hydrogeologické posudky možnosti vybudovania vŕtanej studne pre účel zabezpečenia zdroja podzemnej vody, Senec Domus Bene II., 2011, Bratislava 2012, Bratislava 2013, Sereď 2013

Hydrogeologický posudok možnosti získania zdrojov vody pre účely závlahy, Kolárovo 2013

Hydrogeologický posudok možnosti získania zdroja podzemnej vody, Veľké Úľany 2013

Hydrogeologický posudok možnosti vybudovania vŕtaných studní pre tepelné čerpadlá, Bratislava 2013

Hydrogeologické posúdenie možnosti výskytu geotermálnych vôd, Hontianske Moravce, 2011

Overenie výdatnosti jestvujúcej studne, Obecný úrad Dubová, 2010

Stanovisko k ochrannému pásmu vodárenského zdroj, Obecný úrad Dubová, 2011

Vŕtané studne pre systémy tepelných čerpadiel, Bratislava 2013

 
Inžinierska geológia

Prieskum príčin záplav územia a zhoršenia odtokových pomerov s návrhom sanačných opatrení , Miestny úrad m.č. Bratislava – Dúbravka, 2012

Inžinierskogeologický prieskum pre účely výstavby RD, Bratislava, 2012

 
Životné prostredie

cheap replica breitling cheap ralph lauren t shirt

Geologický prieskum životného prostredia , Slovenská Nová Ves, 2011

Overenie prípadnej kontaminácie navážky zemín a podzemnej vody, Slovenská Nová Ves 2011

Úvodná stránka